Polityka prywatności WKTS

Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności Wolters Kluwer Transport Services („WKTS”). Decydując się na użytkowanie i subskrypcję Usług i Witryn internetowych WKTS, użytkownik wyraża zgodę i akceptuje wszystkie zasady i warunki określone w niniejszym dokumencie.

W przypadku, gdy użytkownik wyraża zgodę na niniejsze zasady i warunki w imieniu dowolnej innej osoby (prawnej lub fizycznej), wówczas użytkownik oświadcza, że jest w pełni upoważniony do zaciągania w imieniu danej osoby prawnej lub fizycznej zobowiązań wynikających z niniejszych zasad i warunków.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności określa przyjęte przez WKTS zasady i warunki ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do udostępniania Witryn internetowych i świadczenia Usług na rzecz Użytkowników i Klientów przez WKTS.

WKTS bardzo poważnie traktuje sprawę ochrony danych osobowych. WKTS zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych oraz zasadami i warunkami określonymi poniżej. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Witryn internetowych i wszystkich Usług. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do witryn internetowych, aplikacji, oprogramowania lub części składowych wyżej wymienionych dostarczanych przez osoby trzecie i dostępnych lub udostępnianych za pośrednictwem odnośników na Witrynach internetowych lub w Usługach.

Z niniejszą Polityką prywatności należy zapoznać się z uwzględnieniem treści warunków korzystania z serwisu, witryn internetowych WKTS oraz, w przypadku korzystania z Usług, z treścią umowy zawartej pomiędzy Klientem a WKTS.

2. TERMINY STOSOWANE W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

„Podmiot powiązany”; termin oznacza jakąkolwiek spółkę, przedsiębiorstwo lub inny podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący lub kontrolowany przez WKTS lub Klienta, lub znajdujący się pod ich wspólną kontrolą.

„Umowa”; termin oznacza: Ogólne zasady i warunki WKTS, dowolny formularz zamówienia lub dowolną umowną ofertę przyjętą przez Klienta w dowolnej formie w ramach subskrypcji Usług WKTS i zaakceptowaną przez WKTS, dokumentację dotyczącą Usług WKTS (w tym między innymi instrukcje obsługi, materiały szkoleniowe, materiały pomocnicze, warunki i wymagania techniczne), i w konkretnych przypadkach wszelkie mające zastosowanie Szczególne zasady i warunki WKTS, oraz niniejsza Polityka prywatności, które łącznie stanowią całość umowy regulującej stosunki pomiędzy WKTS a Klientem. 

„Klient”; termin oznacza osobę (prawną lub fizyczną) korzystającą z subskrypcji Usługi WKTS. 

„Obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych”; termin oznacza przepisy dyrektywy nr 95/46/WE z dn. 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz dyrektywy nr 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, jak również wszelkie obowiązujące w prawie krajowym przepisy ustawowe i/lub wydane do nich przepisy wykonawcze mające zastosowanie do WKTS i/lub Klienta, z uwzględnieniem wszelkich okresowych zmian oraz nowelizacji takich przepisów.

„Usługi”; termin oznacza produkty i usługi WKTS, z uwzględnieniem ich okresowych zmian, objęte subskrypcją dokonaną przez Klienta w ramach zawartej Umowy.

„Użytkownik”; w niniejszej Polityce prywatności termin odnoszący się do użytkowników Witryn internetowych oraz użytkowników Usług wykorzystywanych w imieniu Klienta ([w wersji angielskojęzycznej] stosowany zamiennie z „ty” lub „twój”).

„Witryny internetowe”; termin odnoszący się do wszelkich stron internetowych udostępnianych i obsługiwanych przez WKTS.

„WKTS”; termin oznacza Wolters Kluwer Transport Services S.A./N.V., belgijską spółkę z siedzibą rejestrową pod adresem: Belgicastraat 17, 1930 Zaventem (Belgia), zarejestrowaną pod numerem 0872.586.165 w belgijskim Rejestrze Spółek, a także jej Podmioty powiązane.

Dla potrzeb niniejszej Polityki prywatności, terminy „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „osoba, której dane dotyczą”, „administrator danych”, „osoba upoważniona do przetwarzania danych” i „organ do spraw ochrony danych osobowych” mają znaczenie określone w Obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych.

3. PLIKI COOKIES (TZW. CIASTECZKA)

3.1 CZYM JEST PLIK COOKIE?

Pliki cookies to pliki tekstowe zawierające małe ilości informacji, które są pobierane do urządzenia Użytkownika podczas odwiedzania dowolnej witryny internetowej. Pliki cookies, podczas każdej kolejnej wizyty, są następnie przesyłane z powrotem do witryny, z której pochodzą lub do innej witryny internetowej, która uznaje dane pliki cookies. Pliki cookies są bardzo przydatne, ponieważ pozwalają one danej witrynie internetowej rozpoznać urządzenie Użytkownika. 

Pliki cookies spełniają wiele różnych zadań, między innymi pozwalają sprawnie poruszać się pomiędzy stronami i zapamiętywać preferencje Użytkownika, i ogólnie poprawiają wygodę użytkowania. Mogą także przyczyniać się do zapewnienia sytuacji, w której reklamy pojawiające się na stronach internetowych są bardziej dopasowane do danego Użytkownika i jego zainteresowań. 

Niektóre pliki cookies zawierają dane osobowe - na przykład, jeśli Użytkownik zaznaczy „zapamiętaj mnie” podczas logowania, w pliku cookie zostanie przechowana nazwa Użytkownika. Większość plików cookies nie zbiera jednak informacji identyfikujących Użytkownika, zamiast tego przechowuje bardziej ogólne informacje, takie jak sposób docierania Użytkowników do witryn internetowych i korzystania z nich, czy przybliżona lokalizacja Użytkownika. 

Występują cztery główne rodzaje plików cookies:

 • Sesyjne pliki cookies związane wyłącznie z daną sesją. Są one usuwane w momencie, gdy Użytkownik zamyka przeglądarkę;
 • Stałe pliki cookie przechowywane nawet po zamknięciu sesji. Są one przechowywane na dysku twardym Użytkownika do czasu ich wygaśnięcia (stałe pliki cookies posiadają nadane im daty ważności) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika. Stałe pliki cookies mogą być wykorzystywane do zbierania danych osobowych Użytkownika, w tym informacji dotyczących internetowego zachowania Użytkownika lub jego preferencji wybranych na określonej witrynie internetowej;
 • Pliki cookie serwera należą do strony internetowej, którą odwiedza Użytkownik;
 • Pliki cookie innych podmiotów są otrzymywane ze strony internetowej, której zawartość jest pobierana pośrednio np. poprzez tag obrazu lub banner.

Większość przeglądarek obsługuje pliki cookies (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari, itp.). Niemniej jednak, Użytkownicy mogą ustawić swoje przeglądarki w taki sposób, aby te blokowały pliki cookie; Użytkownicy mogą też usuwać pliki cookies samodzielnie.

3.2 JAKIE PLIKI COOKIES STOSUJE WKTS?

Generalnie, pliki cookies stosowane przez WKTS spełniają cztery różne funkcje: 

 • Niezbędne pliki cookies: Niektóre pliki cookies są niezbędne do działania Witryny internetowej. Na przykład, niektóre pliki cookies pozwalają WKTS identyfikować Użytkownika i zapewniać Użytkownikowi możliwość przejścia do strony rejestracji lub logowania na poszczególnych witrynach. Tego typu pliki cookies nie zbierają informacji o Użytkowniku, które mogłyby być wykorzystywane w celach marketingowych lub w celu zbierania danych na temat odwiedzanych stron internetowych. Tego typu pliki cookies nie powinny być blokowane. Jeśli użytkownik zdecyduje się zablokować tego typu pliki cookies, wówczas nie będzie on w stanie uzyskać dostępu do wszystkich treści, do korzystania z których jest uprawniony jako Użytkownik. 
 • Wydajnościowe i statystyczne pliki cookies: Tego typu pliki cookies zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez Użytkowników/osoby odwiedzające z danej Witryny internetowej, na przykład, które strony odwiedzają oni najczęściej, oraz czy otrzymują oni komunikaty o błędach z danych stron internetowych. Tego typu pliki cookies nie zbierają informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika. Wszelkie informacje zbierane przez tego typu pliki cookies są anonimowe i służą jedynie poprawieniu sposobu, w jaki funkcjonuje dana Witryna internetowa. 
 • Funkcjonalne pliki cookies: WKTS może wykorzystywać funkcjonalne pliki cookies w celu umożliwienia sobie zapamiętania preferencji Użytkownika. Na przykład, tego typu pliki cookies zaoszczędzają Użytkownikowi kłopotu związanego z wpisywaniem własnej nazwy użytkownika za każdym razem, gdy próbuje on uzyskać dostęp do witryny, i przywracają jego własne ustawienia, takie jak, wersja regionalna witryny, którą Użytkownik chce zobaczyć po zalogowaniu się. WKTS może także wykorzystywać funkcjonalne pliki cookies w celu dostarczania zaawansowanych usług pozwalających na oglądanie wideo lub dodawanie komentarzy na blogu.

3.3 JAK BLOKOWAĆ I USUWAĆ PLIKI COOKIES Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI?

Funkcje zezwalania na pliki cookies, blokowania lub usuwania ich są również dostępne z poziomu przeglądarki. W celu skorzystania z nich należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w instrukcji obsługi przeglądarki (zwykle znajduje się ona w menu „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edytuj”). Więcej informacji na temat sposobu korzystania z tych funkcji oraz plików cookies można znaleźć pod adresem: www.allaboutcookies.org

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy Użytkownik dokona zablokowania plików cookies może okazać się, że niektóre podstrony Witryny internetowej nie działają prawidłowo i że uniemożliwi on sobie korzystanie w pełni ze wszystkich Usług.

4. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ WITRYNY INTERNETOWE

4.1 OGÓLNE ZASADY ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ WITRYNY INTERNETOWE 

WKTS może zbierać i przetwarzać dane osobowe na wiele różnych sposobów, na które Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, w tym w odniesieniu do następujących celów:

 • Uwierzytelnianie i identyfikacja Użytkownika na Witrynach internetowych; 
 • Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do Witryn internetowych, na których jest on zarejestrowany; 
 • Śledzenie informacji przekazanych WKTS przez Użytkownika; 
 • Dokonywanie pomiaru zakresu wykorzystywania Witryn internetowych w celu poprawienia ich funkcjonalności; 
 • Zapewnianie dostosowanych usług, wsparcia lub informacji żądanych przez Użytkownika, zwłaszcza w oparciu o jego zainteresowania; 
 • Wysyłanie Użytkownikowi wiadomości biznesowych, w tym informacji dotyczących płatności lub wygaśnięcia subskrypcji; 
 • Wysyłanie Użytkownikowi informacji o WKTS, o nowych wersjach Usług, o ofertach specjalnych i podobnych informacji; 
 • Prowadzenie badań rynku na temat zainteresowań Użytkownika i zainteresowań innych Użytkowników; 
 • Ograniczanie możliwości występowania oszustw i piractwa komputerowego oraz zapewnianie ochrony zarówno Użytkownikom i Klientom oraz WKTS.

4.2 STATYSTYKI PRZEGLĄDANIA

Podczas przeglądania Witryn internetowych, WKTS gromadzi przekazywane do WKTS przez przeglądarkę informacje techniczne, obejmujące rodzaj używanej przeglądarki, system operacyjny i adres IP Użytkownika.

Informacje te zbierane są między innymi w następujących celach: 

 • Lepsze zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryn internetowych, co umożliwia stałe poprawianie ich funkcjonalności; oraz 
 • Diagnozowanie problemów technicznych występujących na Witrynach internetowych.

Tego typu informacje nie są wykorzystywane w sposób pozwalający na bezpośrednie powiązanie ich z Użytkownikiem, i są zbierane wyłącznie w sposób zbiorczy, w celu umożliwienia WKTS dokonywania pomiarów statystycznych dotyczących danej Witryny internetowej. Tego typu informacje statystyczne mogą być przekazywane przez WKTS stronom trzecim.

4.3 INFORMACJE KONTAKTOWE

W momencie skontaktowania się Użytkownika z WKTS w celu uzyskania informacji dotyczących WKTS lub oferowanych Usług, lub w celu uzyskania wsparcia ze strony WKTS, należy przekazać własne dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu, faksu, adres poczty e-mail, itp.). Uzyskane w ten sposób informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • przekazania odpowiedzi na pytania Użytkownika, oraz 
 • przesyłania Użytkownikowi newslettera(ów) WKTS, jeśli Użytkownik wyraził swoje zainteresowanie otrzymaniem go(ich), oraz 
 • dostarczania Użytkownikowi informacji dotyczących usług, takich jak loginów tymczasowych, ofert przewozowych, jeśli Użytkownik zażądał ich dostarczania.

4.4 ODNOŚNIKI 

Witryny internetowe mogą zawierać narzędzia, widżety lub treści obejmujące odnośniki do innych witryn internetowych i usług obsługiwanych przez strony trzecie. Należy zwrócić uwagę, że WKTS nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności takiego typu innych witryn internetowych, oraz że WKTS zaleca zapoznawanie się z polityką prywatności takich stron trzecich w celu uzyskania dalszych informacji.

5. ZEBRANE I PRZETWORZONE DANE DOTYCZĄCE USŁUG

5.1 INFORMACJE OGÓLNE

Po dokonaniu subskrypcji i przy korzystaniu z Usług, WKTS zbiera i przetwarza dane osobowe na wiele sposobów, na co Użytkownik wyraża zgodę, w szczególności w następujących celach:

 • Zarządzanie klientami (np. w celu wystawiania faktur, wymiany korespondencji w ramach stosunku umownego, dokonywania wpisów w katalogach publicznych i prywatnych, identyfikacji w wysyłanych wiadomościach lub przedstawiania ofert przewozowych lub dotyczących rodzaju pojazdów lub przekazywania informacji przewozowych przez Klienta i/lub jego Użytkowników, oraz w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom, i na wypadek konieczności rozstrzygania sporów); 
 • Realizacja Umowy i świadczenia Usług w ramach Umowy;
 • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących usług lub produktów i/lub Usług WKTS (w tym także oferowanych przez Podmioty powiązane) i/lub partnerów handlowych WKTS; 
 • Zapobieganie nadużyciom i oszustwom (w tym przekazywania danych organom sądowym lub ofiarom takich nadużyć i oszustw); oraz 
 • W celach statystycznych związanych z wykorzystaniem Usług.

Należy zwrócić uwagę, że korzystanie z Usług podlega także odnośnym postanowieniom Umowy. Należy zapoznać się z obowiązującymi zasadami i warunkami w celu zdobycia szczegółowych informacji dotyczących ochrony prywatności w odniesieniu do konkretnych Usług.

5.2 LOGIN I HASŁO

Po dokonaniu subskrypcji odnośnych Usług Użytkownik może otrzymać indywidualny login i hasło w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do danych Użytkownika („Sposób uzyskiwania dostępu”). Otrzymane w ten sposób login i hasło należy wykorzystywać wyłącznie zgodnie z Umową. 

5.3 DANE OSOBOWE PODANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

W kilku przypadkach, Użytkownik może zostać poproszony o wprowadzenie lub zaktualizowanie swoich danych osobowych. Tego typu dane mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko we własnym przedsiębiorstwie, adres poczty e-mail i numer telefonu własnego przedsiębiorstwa, a także, w niektórych przypadkach, fotografię Użytkownika. Tego typu dane szczegółowe są wykorzystywane do celów, o których mowa powyżej (Rozdział 5.1), przez WKTS i partnerów biznesowych WKTS.

5.4 DANE OSOBOWE UDOSTĘPNIANE INNYM UŻYTKOWNIKOM WKTS I STRONOM TRZECIM

Niektóre usługi WKTS oferują funkcjonalność umożliwiającą zaspokajanie potrzeb komunikacyjnych Klientów (np. wysyłanie wiadomości faksowych/e-mailowych/sms-owych za pośrednictwem danej Usługi). W takich przypadkach, inni Użytkownicy WKTS mogą korzystać z informacji o charakterze danych osobowych i wprowadzać takie informacje do własnych książek adresowych.

Korzystając z niektórych Usług, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odbiorca wiadomości pozyska wiedzę dotyczącą tego, że dany Użytkownik jest Klientem/Użytkownikiem WKTS i/lub że może on pozyskać część lub całość danych osobowych zgromadzonych i przetwarzanych przez WKTS.

5.5 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI

Podczas korzystania z Usług, Użytkownik może wprowadzić informacje dotyczące transakcji (m.in. szczegółowe dane na temat operacji przewozowych lub transportowych lub treści wiadomości e-mailowych, faksowych, i sms-owych,…) w celu przekazania tych informacji innym stronom za pośrednictwem wykorzystywanych Usług. 

Tego typu Informacje zostaną wówczas udostępnione innym stronom na żądanie Użytkownika i zgodnie z zasadami korzystania z odnośnych Usług. Ponadto, informacje te są wykorzystywane do celów statystycznych związanych z zarządzaniem odnośnymi Usługami oraz w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom. Dane statystyczne mogą być również udostępniane stronom trzecim po poddaniu takich danych przetworzeniu w sposób zapewniający ich anonimizację.

5.6 INFORMACJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA ZBIERANE PRZEZ WKTS PODCZAS KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Podczas korzystania z Usług, WKTS gromadzi dodatkowe informacje, które mogą być związane z konkretnym Użytkownikiem, dotyczące korzystania z odnośnych Usług przez poszczególne osoby i przedsiębiorstwa. Informacje te obejmują daty i godziny wykonywania poszczególnych działań na platformach WKTS oraz odnośny status osobistego konta Użytkownika.

Tego typu informacje dotyczące użytkowania są przechowywane w celu uzyskania personalizacji Usług i oferowania nowych Usług, w celu umożliwienia obsługi rozliczeń wykorzystanych Usług, w celach statystycznych związanych z zarządzaniem Usługami, oraz jako potencjalny dowód w działaniach dotyczących zapobieganiu nadużyciom i oszustwom. WKTS zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji o użytkowaniu na rzecz właściwych organów w celu przeprowadzania dochodzeń dotyczących nadużyć i oszustw. 

5.7 INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE KONFIGURACJI

W czasie uzyskania dostępu do Usług, WKTS może zapisywać adres IP urządzenia Użytkownika, jak również informacje na temat wykorzystywanej przez niego konfiguracji oprogramowania. Tego rodzaju informacje techniczne dotyczące konfiguracji są wykorzystywane przez WKTS i partnerów biznesowych WKTS w celu zapewniania pomocy technicznej (typu helpdesk), poprawy jakości i dostępności Usług, w celach statystycznych związanych z obsługą techniczną i zarządzaniem usługami, w celach wynikających z postanowień Umowy oraz w celu zapobiegania nadużyciom i/lub oszustwom.

6. MARKETING BEZPOŚREDNI ORAZ NEWSLETTERY

Jeśli dane osobowe Użytkownika zostały pozyskane przez WKTS w związku ze sprzedażą Usług WKTS, lub w przypadku, gdy Użytkownik udzielił wyraźnego zezwolenia na ich pozyskanie, WKTS (w tym Podmioty powiązane WKTS) i/lub partnerzy biznesowi WKTS mogą przesyłać informacje na temat swoich obecnych i przyszłych usług. Użytkownik może jednak zdecydować o zaprzestaniu otrzymywania takich informacji pisząc wiadomość e-mailową na adres info@wktransportservices.com

W każdym przypadku, Użytkownicy, którzy nie życzą sobie otrzymywania wiadomości od WKTS w ramach kampanii marketingu bezpośredniego mogą w każdej chwili za pośrednictwem wiadomości e-mailowej wysłanej na podany wyżej adres zwrócić się do WKTS o nieodpłatne umieszczenie ich na liście stworzonej specjalnie w tym celu.

Każdy newsletter, do którego zapisał się Użytkownik, zawsze zawiera możliwość anulowania subskrypcji w przypadku, gdy Użytkownik nie życzy już sobie otrzymywać takiego newslettera. Po wypisaniu się z listy otrzymujących newslettery, Użytkownik może nadal otrzymywać wiadomości dotyczące informacji odnoszących się do Umowy lub produktów, chyba że Użytkownik zrezygnuje z takiej możliwości przesyłając do WKTS wiadomość e-mailową na podany wyżej adres.

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

WKTS zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę, do udostępniania danych osobowych podmiotom wchodzącym w skład grupy Wolters Kluwer Group i powiązanym z nią partnerom biznesowym dostarczającym usług umownych na rzecz WKTS i klientów WKTS, i/lub osobom trzecim, z którymi WKTS pozostaje w stosunku umownym.

WKTS ponadto zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych w następującej ograniczonej liczbie przypadków, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę:

 • W przypadku, gdy WKTS podlega obowiązkowi udostępnienia informacji w odpowiedzi na nakaz sądowy, wyrok sądu lub zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa lub w związku z prowadzonym postępowaniem prawnym;
 • W przypadku, gdy WKTS w dobrej wierze poweźmie przekonanie, że takie udostępnienie informacji jest konieczne w celu zapobieżenia oszustwu lub zareagowania na nie, ochrony Witryn internetowych i/lub aplikacji przed atakami, lub ochrony własności i bezpieczeństwa WKTS, Klientów i Użytkowników WKTS oraz dobra publicznego. 
 • W przypadku, gdy WKTS podlega połączeniu z inną spółką lub przejęciu przez inną spółkę; w takich przypadkach, dane Użytkownika staną się zapewne jednym z aktywów podlegających procedurze połączenia lub przejęcia.
8. BEZPIECZEŃSTWO

WKTS niniejszym oświadcza, że w pełni rozumie jak ważne jest zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Z tego względu, WKTS zapewnia uzasadnione administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa i podejmuje wszystkie właściwe kroki w celu ochrony danych osobowych Użytkownika zarówno w trybie on-line jak i off-line.

9. TRANSFER DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Korzystanie z Witryn internetowych i Usług oznacza wyraźną zgodę Użytkownika na prawo przysługujące WKTS na transfer danych osobowych Użytkownika poza Wspólnotę Europejską w celu ich przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

W przypadku transferu przedmiotowych danych poza EOG do kraju niezapewniającego odpowiedniego poziomu ochrony, WKTS zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkownika.

10. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH, POPRAWIANIA ICH I SPRZECIWU WOBEC ICH WYKORZYSTYWANIA

Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania ich lub wnoszenia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania. Po otrzymaniu podpisanego wniosku Użytkownika, i z zastrzeżeniem ustalenia jego tożsamości, WKTS dokona poprawienia lub usunięcia danych osobowych danego Użytkownika z baz danych WKTS. Należy zwrócić uwagę, że Użytkownik może uzyskać dostęp i dokonać poprawienia większości swoich danych osobowych z wykorzystaniem różnego typu mechanizmów dostępnych w obrębie Witryn internetowych i Usług.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności weszły w życie w dn. 1 stycznia 2014 r.

WKTS przysługuje prawo do zmieniania niniejszej Polityki prywatności w celu zapewnienia właściwego zarządzania i dostosowywania jej postanowień do nowo wprowadzanych funkcjonalności Witryny internetowej lub Usług, lub jeżeli obowiązujące przepisy prawa lub właściwość prawna spowodują zaistnienie takiej konieczności. Wszelkie zmiany lub poprawki dotyczące postanowień niniejszej Polityki prywatności stają się skuteczne od dnia wskazanego przez WKTS na stronach Witryn internetowych WKTS i/lub na stronach profilu Klienta.

12. INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności, należy skontaktować się z WKTS:

WOLTERS KLUWER TRANSPORT SERVICES S.A./N.V. 
Belgicastraat 17, 
1930 Zaventem, 
Belgia

Adres e-mail: info@wktransportservices.com