Warunki korzystania z serwisu

Ta strona internetowa jest własnością Wolters Kluwer Transport Services.

Kontakt w sprawie informacji:

Wolters Kluwer Transport Services N.V./S.A.
Belgicastraat 17
1930 Zaventem
Belgium

RPR Brussel / RPM Bruxelles 0872 586 165
B.T.W. / T.V.A. BE 0872 586 165

E-mail: info@wktransportservices.com

Warunki Użytkowania

Niniejszym przedstawia się Warunki Użytkowania dla korzystania ze wszystkich stron internetowych dostępnych w ramach Teleroute i podmiotów stowarzyszonych (zwane dalej „Serwisem”). Warunki Użytkowania powinny być czytane razem z polityką prywatności WKTS. Korzystając z Serwisu deklarują Państwo zatwierdzenie Warunków Użytkowania.

Ponadto korzystanie z produktów i usług Teleroute również podlega warunkom umowy zawartej przez Państwa lub Państwa firmę z Wolters Kluwer Transport Services. Obejmuje to, między innymi, Warunki Ogólne Teleroute oraz jeden, bądź więcej zapisów Warunków Specjalnych Teleroute w stosownych przypadkach. Dokumenty te mogą zostać przedstawione na życzenie.

Prawa autorskie

Niniejszy Serwis (w tym, ale nie ograniczając się do projektu, struktury, układu i zawartych w niej elementów) jest wyłączną własnością Wolters Kluwer Transport Services lub jej licencjodawców i jest chroniony prawami autorskimi oraz prawem własności intelektualnej.
Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, przechowywać, powielać, retransmitować, rozpowszechniać, wynajmować, licencjonować, dystrybuować, sprzedawać, publikować, emitować, przenosić, bądź rozprowadzać jakiejkolwiek informacji, usługi, produktu lub oprogramowania uzyskanych z Serwisu bez uprzedniej pisemnej zgody Wolters Kluwer transport Services.
Użytkownik ma jednakże prawo do drukowania stron z Serwisu w stopniu racjonalnie koniecznym do korzystania z niego.

Znaki towarowe

Nazwa i logo Teleroute są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Wolters Kluwer Transport Services. Znaki towarowe użyte w połączeniu z produktami lub usługami Teleroute są własnością Wolters Kluwer Transport Services.
Ponadto, inne nazwy produktów/usług oraz/lub firm, które zostały wymienione w Serwisie, mogą się składać na znaki towarowe należące do ich prawnych właścicieli.

Kodeks Etyczny

Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu jeżeli kieruje się powodem lub celem, który jest sprzeczny z prawem, oszczerczy, szkodliwy, obraźliwy lub niewłaściwy w jakikolwiek sposób. Także nie powinien przesyłać do, z, lub za pośrednictwem Serwisu, albo zamieszczać jakiegokolwiek materiału, który mogłby być sprzeczny z prawem, szkodliwy, oszczerczy , obraźliwy lub niewłaściwy w jakikolwiek sposób. Wolters Kluwer Transport Services może podjąć działania w związku z wszelkimi informacjami bądź materiałami przedłożonymi w trakcie użytkowanie Serwisu, które Wolters Kluwer Transport Services uzna za naruszające warunki obowiązującej umowy. Wolters Kluwer Transport Services ma prawo do odmowy dostępu do Serwisu każdemu Użytkownikowikowi, jednostronnie i bez wcześniejszego powiadomienia w sytuacji niezgodności z warunkami niniejszej umowy.

Reklamy i promocje

Wolters Kluwer Transport Services może wykorzystywać Serwis do zamieszczania reklam promujących swoje produkty i usługi (lub firm zależnych). Wolters Kluwer Transport Services może upoważnić dowolną osobę lub korporację do reklamowania oraz przeprowadzania akcji promocyjnych dla swoich produktów oraz usług.

Odpowiedzialność

Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na Państwa własne ryzyko. Serwis został stworzony i jest utrzymywany przez Wolters Kluwer Transport Services z najwyższą starannością. Jednakże, Wolters Kluwer Transport Services nie może zagwarantować dokładności, kompletności, terminowości oraz właściwego uporządkowania informacji na stronach internetowych, włączając w to także informacje pochodzące od Wolters Kluwer Transport Services, bądź zebrane przez Wolters Kluwer Transport Services z powszechnie dostępnych źródeł. Mogą również wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach.
Wolters Kluwer Transport Services nie daje żadnych gwarancji na przydatność informacji pochodzących od stron trzecich lub oprogramowania pochodzącego od stron trzecich, a dostępnego na witrynie internetowej.Serwis oraz wszystkie informacje, materiały, oprogramowanie, produkty i usługi są dostarczane w stanie „w jakim są” oraz „w miarę dostępności” bez jakichkolwiek gwarancji (w tym, lecz nie wyłączając dostosowanie do przydatności dla określonego celu, dokładność, satysfakcjonująca jakość, integralność lub jakość treści jakiegokolwiek materiału zamieszczonego na platformie internetowej). Specyfikacja produktów i usług oraz ceny mogą być przedmiotem zmian bez uprzedniego powiadomienia.
Wyrażają Państwo zgodę, iż, za wyjątkiem przypadków oszustwa lub umyślnego zamiaru oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo:

  • Wolters Kluwer Transport Services nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność, terminowość, czy właściwe uporządkowanie informacji oraz za jakiekolwiek szkody lub zajścia spowodowane wobec danych bądź materiałów Użytkownika, albo za jakiekolwiek inne roszczenie, stratę lub szkodę, które mogło dotknać Użytkownika, poprzez korzystanie z Serwisu (w tym, lecz nie wyłączając transmisji wirusa za pośrednictwem Serwisu);
  • Wolters Kluwer Transport Services nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności (wynikającej z umowy, poprzez delikt lub w jeszcze inny sposób) za jakiekolwiek bezpośrednie, szczególne, pośrednie, przypadkowe, karne, przykładowe, bądź wynikłe szkody (w tym, lecz nie wyłączając, straty czasu, przychodów, zysków, klientów, danych), odnośnie decyzji albo działań podejmowanych przez Użytkownika w polegania na informacjach zawartych w Serwisie, odnośnie zakłóceń w przekazie danych, informacji lub jakimkolwiek innym aspekcie tego Serwisu oraz z jakiegokolwiek nieuprawnionego korzystania z Serwisu przez strony trzecie;
  • w żadnym wypadku odpowiedzialność Wolters Kluwer Transport Services wynikająca z lub w związku z niniejszymi Warunkami Użytkowania nie może przekroczyć kwoty 100 €.

Odszkodowania

Niniejszym zgadzają się Państwo bronić, zabezpieczać i ochraniać Wolters Kluwer Transport Services, jego urzędników, dyrektorów, akcjonariuszy, pracowników, niezależnych kontrahentów oraz przedstawicieli przed jakimikolwiek roszczeniami, działaniami lub żądaniami (w tym, lecz nie wyłączając, przed racjonalnymi prawnymi i księgowymi opłatami), które wynikają lub przypuszczalnie wynikają z niewłaściwego użycia Serwisu lub niedotrzymania któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania.

Linki do innych stron

W celu zapewnienia pełniejszego źródła informacji oraz usług, niniejszy Serwis zawiera linki do innych stron internetowych. Powiązane witryny nie są kontrolowane przez Wolters Kluwer Transport Services jak również Wolters Kluwer Transport Services nie odpowiada w żaden sposób za treść którejkolwiek z powiązanych stron internetowych lub za jakikolwiek link zawarty na takiej stronie i za sposób w jaki dane są obsługiwane przez te witryny.

Postanowienia ogólne

Wolters Kluwer Transport Services zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Użytkowania w każdym czasie. Każda taka zmiana musi być zgłoszona w formie wzmianki na stronie głównej Serwisu.

Warunki Użytkowania powinny być zarządzane zgodnie z prawem belgijskim. Wszelkie działania prawne lub postępowania w odniesieniu do niniejszych Warunków Użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Brukseli.

Drukowana wersja niniejszych Warunków Użytkowania oraz powiązane ostrzeżenia przesyłane w formie elektronicznej, mogą być akceptowane w każdym postępowaniu prawnym związanym z niniejszą umową z tą samą wartością prawną, jak każdy inny dokument, który został wydrukowany i jest przechowywany w formie papierowej. 
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Użytkowania zostanie uznane za nieegzekwowalne, to Warunki Użytkowania mogą zostać zmienione poprzez modyfikację takiego postanowienia w zakresie koniecznym, aby stało się ono wykonalne przy zachowaniu intencji lub, jeżeli nie jest to możliwe, zastępując je innym warunkiem, który jest wykonalny i osiąga zasadniczo ten sam cel oraz wynik ekonomiczny.

Język Warunków Użytkowania

Tam, gdzie Wolters Kluwer Transport Services dostarczył Państwu tłumaczenie angielskiej wersji językowej Warunków Użytkowania, zgadzają się Państwo, iż tłumaczenie zostało przygotowane wyłącznie dla Państwa wygody i, że angielska wersja językowa Warunków Użytkowania będzie regulować Państwa stosunki z Wolters Kluwer Transport Services.
Jeżeli istnieje jakakolwiek sprzeczność pomiędzy tym, co zostało zapisane w angielskiej wersji językowej oraz w tłumaczeniu, to angielska wersja językowa traktowana jest nadrzędnie.